Fliesenkleber

CS 106 Flex-Fliesenkleber

Universeller, flexibler Dünnbett-Fliesenklebemörtel C2 TE, S1

Artikelnummer VE St./Pal.
1106025 25 kg 42


CS 113 Fließbettkleber

Flexibler, kristallin abbindender Fliesenkleber C2 F zur hohlraumfreien Bodenverlegung 

Artikelnummer VE St./Pal.
1113025 25 kg 42